அடிப்படை விதிகள் அறிவோம் - G.O 46 - ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் வாரத்திற்கு எத்தனை பாடவேளைகள் ஒதுக்க வேண்டும்?

CLICK HERE-G.O.NO. 46 DATED.14.05.2004 SCHOOL PERIOD SCHEDULE