பள்ளியில் print எடுத்து பராமரிக்கவேண்டியவை user name & password

1.பள்ளியின் பெயர்:

2.ஒன்றிய பெயர்:

3.மாவட்டம்:

4.School EMIS NO:

5.TN EMIS

User ID:
Password:

6.Minority Scholarship

User ID:

Password:

7.BAS Attendance

User ID:

Password:

8.All Teachers Bio-Metric Attendance

User ID:
Password:

9.Inspire Award

User ID:

Password:

10.Teachers EMIS Login

User ID:

Password:

11.School E-mail*

User ID:

Password:

12.MDM

Noon Meal SMS NO:

13.BEO CELL NO:
14.CRC CO-ORDINETOR CELL NO:

15.BRT CELL NO:

16.SMC PRESIDENT CELL NO:

17.SCHOOL SMC BANK Account NO:

18.BEO OFFICE E-MAIL ID: