மத்திய அரசு வேலை - VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE - உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்!!


👉🏽Engineer - 60

Last date : 03/01/2020.

web : https://www.vssc.gov.in/
👉🏽Engineer

📚B.E.
📚B.Tech.

Interview on : 22/12/2019.

web : https://www.lpsc.gov.in/

******************************

👉🏽Technician - 72.

📚10th.
📚12th.
📚ITI.

Last date : 30/12/2019.

web : https://www.vssc.gov.in/

👉🏽Librarian Assistant - 03.

📚M.L.I.S.

Last date : 01/01/2020.

web : https://www.vssc.gov.in/

******************************
👉🏽Scientific Assistant.

📚B.Sc.

Last date : 01/01/2019.

web : https://www.vssc.gov.in/

👉🏽Technical Assistant - 56

📚Diploma.

Last date : 01/01/2019.

web : https://www.vssc.gov.in/