ஒரு பக்கத்தை படித்தால் ஒரு லட்சம் எண்களின் பெயர்களை எழுதலாம் ( WORK SHEET )