2004-06 தொகுப்பூதிய வழக்கு - 8 வார காலத்தில் பணப்பலனுடன் பணிக்காலமாக கருதவும் தீர்ப்பு ( Judgement Copy Attached )

Writ Petition filed under Article 226 of the Constitution of India for issuance of Writ of Mandamus , to direct the first respondent herein to regularize the services of the petitioners from their initial dates of appointments till 01 . 06 . 2006 with all consequential monetary and service benefits of Teachers in the light of the Judgment of this Court in W . P . ( MD ) . No . 4991 / 2015 dated 03 . 07 . 2019 , within the time period stipulated by this Court .
2004-'06 தொகுப்பூதிய வழக்கு !!!.8 வார காலத்தில் பணப் பலனுடன் பணிக் காலமாக கருதவும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

judgement copy - Download here...