ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 30 நாட்கள் பயிற்சியளித்தல் சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள்!!

தொடக்க/நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு
பெங்களூருவில் அளிக்கப்படும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்வது தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.