குரூப் 4 - புதிய பட்டியலை வெளியிட்டது TNPSC!!

Group 4 தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பதிலாக புதிதாக 39 நபர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

The candidates whose Register Numbers are mentioned below have been provisionally admitted to Certificate Verification to the POSTS OF JUNIOR ASSISTANTIFIELD SURVEYORIVILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER INCLUDED IN COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - IV ( GROUP - IV ) FOR THE YEARS 2018 - 2019 AND 2019 - 2020 based on the results of the written examination conducted by the Commission on 01 . 09 . 2019 FN and Marks and Rank published on 12 . 11 . 2019 . The candidates who have been admitted provisionally to the Certificate Verification should upload the scanned copy of documents in support of the claims made in their online application from 01 . 02 . 2020 to 07 . 02 . 2020 in the e - seva centres run by TACTV . List of designated e - seva centres will be available in the website . Individual intimation regarding the place , mode , date and time of Certificate Verification will be informed through Commission ' s website , SMS and e - mail only . Individual intimation will not be sent to the candidates by post .