வகுப்பு 4 மூன்றாம் பருவம் சமூக அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

TAMIL MEDIUM

ENGLISH MEDIUM
Click here to download
சமூக அறிவியல் பாடங்கள்
1. TAMILS AROUND THE WORLD
உலகெலாம் தமிழர்கள்
2. THE STORY OF MADRAS PRESIDENCY
மதராஸ் மாகாணத்தின் வரலாறு
3. RIGHT AND DUTIES OF CHILDREN
குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

கடின வார்த்தைகள் சொல்வது எழுதுதல்
தொகுப்பு

தயாரிப்பு

*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*