வகுப்பு 4 மூன்றாம் பருவம் அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

அறிவியல் பாடங்கள்
1. GREEN ENVIRONMENT
பசுமை சுற்றுச்சூழல்
2. LIFE OF ANIMALS
விலங்குகளின் வாழ்க்கை
3. AIR WE BREATHE
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று
கடின வார்த்தைகள் சொல்வது எழுதுதல்
தொகுப்பு
Click here to download
தயாரிப்பு
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*