பொங்கல் போனஸ் யாருக்கு கிடைக்கும்? C மற்றும் D பிரிவு அரசு ஊழியர்கள் சம்பள விகிதம்!!

“GROUP‘ A ’-

1 Government Servants in Posts having Pay Levels from 25 to 32 Drawing the Pay of
Rs. 59, 300 - Rs. 1, 87, 700 to
Rs. 1, 28, 900 - Rs. 2, 25, 000;

GROUP 'B' - | 13 to 24 Drawing The Pay of Rs. 35, 900 - Rs. 1, 13, 500 to
Rs. 57, 700 - Rs. 1, 82, 400;
GROUP 'C' -

Drawing from 2 to 12 pay levels with posts in Government Servants
Rs. 15, 900 - Rs. 50, 400 to
Rs. 35, 600 - Rs. 1, 12, 800;

GROUP 'D' -

Drawing a Level of Payment with Government Servants in Posts
Rs. 15, 700 - Rs. 50, 000. ".