தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் விளையாட்டுப்போட்டிகள் நடத்த உத்தரவு - Director Proceedings