பிப்ரவரி-2020 மாத வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள்-3

08.02.2020= சனிக்கிழமை தைப்பூசம்
21.02.2020-வெள்ளி-மகா சிவராத்திரி
26.02.2020- புதன் கிழமை- சாம்பல் புதன்