விருப்ப மாறுதல் தொடர்பாக முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!