2020-21இல் புதிய பள்ளிகள் தொடங்குதலுக்கான கருத்துருக்களை நவ.15க்குள் அனுப்ப மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.

SPD PROCEEDINGS-ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - 2020-21இல் புதிய பள்ளிகள் தொடங்குதலுக்கான கருத்துருக்கள் - கோருதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.