அனைத்து பள்ளிகளிலும் அரசியலமைப்பு தினம் மற்றும் Dr.அம்பேத்கார் ஜெயந்தி கொண்டாட மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.