Wednesday, November 16, 2022

CRC - முதன்மை கருத்தாளர்களுக்கு பயிற்சி தொடர்பான SCERT Proceedings


1-5 வகுப்பு குறுவள மையக் கூட்டம்- முதன்மை கருத்தாளர்களுக்கு பயிற்சி- பணி விடுவிப்பு சார்ந்து மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!

CRC - Chief Facilitator Training.pdf - Download here...