ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் செப்டம்பர் 2019

1. தமிழ் - Click here for download
2. ஆங்கிலம் - Click here for download


3. கணிதம் - Click here for download
4. அறிவியல் - Click here for download


5. சமூக அறிவியல் - Click here for download