சிறப்பாசிரியர் தேர்வு (இசை) இறுதிப் பட்டியலிலும் குளறுபடி என கலையாசிரியர் நலச்சங்கம் குற்றச்சாட்டு!