அனைத்து பள்ளிகளிலும் காய்கறித் தோட்டம் அமைக்க உத்தரவு.