திண்டிவனம் கல்வி மாவட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் கூட்டுறவு மற்றும் கடன் சங்க பேரவைக் கூட்ட அழைப்பு