பத்தாம் வகுப்பு தமிழ்ப்பாட வினாத்தாள் கட்டமைப்பு முறை


முனைவர் க அரிகிருஷ்ணன்,
பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்)
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
இரட்டணை - 604 306,
விழுப்புரம் மாவட்டம்
9842036899