தலைமையாசிரியர்களுக்கு 5 நாள் பயிற்சி CEO Proceedings.!!