முடி திருத்தும் நிபுணர்களுக்கு தலைமையாசிரியரின் வேண்டுகோள்!