ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் (இயல் 1- 9) ஆக்கம்: முனைவர் க. அரிகிருஷ்ணன் (தமிழ்க்கடல்)

ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்

மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 1 Click Download

மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 2 Click Download

மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 3 Click Download
மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 4 Click Download
மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 5 Click Download
மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 6 Click Download
மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 7 Click Download

மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 8 Click Download

மாதிரி வினாத்தாள் இயல் 9 Click Download