ஒருங்கிணைந்த வேலூர், தி.மலை மாவட்டங்களில் பள்ளி கட்டமைப்பு, கல்வித் தரம் மேம்படுத்த குழு - 40 பேர் தேர்வு!!