அனைவருக்கும் தமிழ்க்கடலின் இனிய கிருஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துகள்