5, 8ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு கட்டாய கல்வி சட்டத்தில் எதிராக உள்ளது - உயர் நீதிமன்றம்