6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம் கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மகிழ் கணிதம் பயிற்சி - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, January 13, 2022

6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம் கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மகிழ் கணிதம் பயிற்சி

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு எளிய வழியாக கணிதம் கற்பித்தல் - 6முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம் கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 20-01-2022 மற்றும் 21-01-2022 இரு நாட்கள் மகிழ் கணிதம் பயிற்சி வழங்குதல் சார்பாக மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

(Teaching Mathematics to Government School Students in a Simple Way - Proceedings of the State Project Director on behalf of providing two days of Magizh Kanitham (Fun Mathematics) training to all teachers teaching Mathematics from 6th to 12th Standard 20-01-2022 and 21-01-2022) ந.க.எண்: 448/ C6/ SS/ MK/ 2022, நாள்: 12-01-2022...
>>> அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு எளிய வழியாக கணிதம் கற்பித்தல் - 6முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம் கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 20-01-2022 மற்றும் 21-01-2022 இரு நாட்கள் மகிழ் கணிதம் பயிற்சி வழங்குதல் சார்பாக மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (Teaching Mathematics to Government School Students in a Simple Way - Proceedings of the State Project Director on behalf of providing two days of Magizh Kanitham (Fun Mathematics) training to all teachers teaching Mathematics from 6th to 12th Standard 20-01-2022 and 21-01-2022) ந.க.எண்: 448/ C6/ SS/ MK/ 2022, நாள்: 12-01-2022..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad