"ஆசிரியர் மனசு" - முதற்கட்டமாக சுமார் 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள். - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, August 15, 2022

"ஆசிரியர் மனசு" - முதற்கட்டமாக சுமார் 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள்.

"ஆசிரியர் மனசு" - முதற்கட்டமாக சுமார் 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள நிரந்தரப் பணியில் உள்ள AIDED பள்ளி - TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள்.

TET Teachers Letter - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad