Saturday, July 22, 2023

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) சேரும் மாணவர்களுக்கு 8ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்குதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) சேரும் மாணவர்களுக்கு 8ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்குதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

SPD - Issue of 8th Mark Sheet - Proceedings - Download here

No comments:

Post a Comment

Popular Feed

Recent Story

Featured News