பள்ளிக்கல்வி - தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை மற்றும் மேநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு அடிப்படை கணினி பயன்படுத்துதல் , EMIS , High Tech Lab மற்றும் ICT ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சி அளித்தல் - மாவட்டக் கருத்தாளர்களுக்கு மாநில கருத்தாளர்களைக் கொண்டு பயிற்சி அளித்தல் - சார்ந்து - பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்.நாள்:22.07.21 - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, July 23, 2021

பள்ளிக்கல்வி - தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை மற்றும் மேநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு அடிப்படை கணினி பயன்படுத்துதல் , EMIS , High Tech Lab மற்றும் ICT ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சி அளித்தல் - மாவட்டக் கருத்தாளர்களுக்கு மாநில கருத்தாளர்களைக் கொண்டு பயிற்சி அளித்தல் - சார்ந்து - பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்.நாள்:22.07.21

CLICK HERE -TO VIEW

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad