பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, October 22, 2021

பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்தும் பொருட்டு அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு (உடல் மற்றும் கல்வி) வசதிகளை மேம்படுத்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

DSE - Quality of Schools Proceedings - Download here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad