ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்- பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற தாள் முத்திரைக் கணக்கு-மாதிரிப் படிவம்ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்- பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற தாள் முத்திரைக் கணக்கு-மாதிரிப் படிவம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, October 5, 2021

ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்- பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற தாள் முத்திரைக் கணக்கு-மாதிரிப் படிவம்ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல்- பூர்த்தி செய்யப்பெற்ற தாள் முத்திரைக் கணக்கு-மாதிரிப் படிவம்


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad