இல்லம் தேடிக் கல்வி - மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, November 6, 2021

இல்லம் தேடிக் கல்வி - மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

இல்லம் தேடிக் கல்வி - மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (Illam Thedi Kalvi - Proceedings of the State Project Director on Training Given at the District and Block levels) ந.க.எண்: 449/C7/SS/2021, நாள்: 03-11-2021...

CLICK HERE >>> இல்லம் தேடிக் கல்வி - மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான
பயிற்சி வழங்குதல் குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (Illam Thedi Kalvi - Proceedings of the State Project Director on Training Given at the District and Block levels)
ந.க.எண்: 449/C7/SS/2021, நாள்: 03-11-2021...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad