மருத்துவ விடுப்பு குறைந்தபட்சம் எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம் ? RTI Reply - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, November 25, 2021

மருத்துவ விடுப்பு குறைந்தபட்சம் எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம் ? RTI Reply

தகவல் : 1 அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மருத்துவரின் சாண்றின் பேரில் ருன்றந்தபட்சம் அனுமதிக்கும் மருத்துவ விடுப்பு எத்தனை நாட்கள் என்ற தகவல் தேவை.

தகவல் : 2 அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைறிலை ஆசிரியர்களுக்கு மருத்துவரின் சான்றின் பேரில் குறைந்தபட்சம் 3 நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பு எடுக்க அனுமதி உண்டா என்ற தகவல் தேவை.

தகவல் : 3 தகவல் அளிக்கும் அரமவலரின் பெயர் மற்றும் பதவி பற்றிய தகவல் தேவை.

CM CELL Reply - Download here....No comments:

Post a Comment

Post Top Ad