ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டு பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மாநில மாவட்ட மற்றும் பள்ளி அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் மற்றும் நிதி விடுவித்தல் - சார்பு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 26, 2022

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டு பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மாநில மாவட்ட மற்றும் பள்ளி அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் மற்றும் நிதி விடுவித்தல் - சார்பு.

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டு பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மாநில மாவட்ட மற்றும் பள்ளி அளவிலான பயிற்சி வழங்குதல் மற்றும் நிதி விடுவித்தல் - சார்பு.
Click here to download pdf

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad