பள்ளி செல்லா இடைநின்ற குழந்தைகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திட்டம் வழங்குதல் சார்ந்து.....மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 26, 2022

பள்ளி செல்லா இடைநின்ற குழந்தைகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திட்டம் வழங்குதல் சார்ந்து.....மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்பள்ளி செல்லா இடைநின்ற குழந்தைகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் திட்டம் வழங்குதல் சார்ந்து.....மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.
Click here to download pdf

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad