இன்றைய (07.12.2021) கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பாடங்கள் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, December 7, 2021

இன்றைய (07.12.2021) கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பாடங்கள்


வகுப்பு 10 | சமூக அறிவியல் | தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் | அலகு 10 | KalviTv

வகுப்பு 10 | அறிவியல் | தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் | அலகு 14 | KalviTV

வகுப்பு 10 | கணக்கு | அலகு 1 | உறவுகளும் சார்புகளும் | உறவுகள் | பகுதி - 1 | Kalvi TV

Class 10 | English | I am Every Woman | Poem | Unit 3 | KalviTv

வகுப்பு 10 | தமிழ் | அணிகள் | இயல் 9 | KalviTV
வகுப்பு9|சமூக அறிவியல்| பணம் மற்றும் கடன் | பாடம்3|பகுதி1|TM|KalviTv

வகுப்பு9|அறிவியல் | திசுக்களின் அமைப்பு | அலகு18 |பகுதி1 |TM | KalviTV

வகுப்பு 9 | கணக்கு |முக்கோணவியல் |அட்டவணையைப்பயன்படுத்தும் முறை |அலகு 6 |பகுதி 5 |KalviTv

Class 9 | English | Water - the elixir of life | Unit 5 | Part 2 | KalviTV

வகுப்பு 9 | தமிழ் | அகழாய்வுகள் (பட்டிமன்றம்) | இயல் 3 | KalviTvவகுப்பு 8 | சமூக அறிவியல் | இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல் | அலகு 4 | பகுதி 3 | KalviTv

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | ஒளியியல் | அலகு 3 | பகுதி 2 | KalviTv

வகுப்பு 8 | கணக்கு| அளவைகள் |கூட்டு வடிவங்களின் பரப்பளவு சுற்றளவு |அலகு 2|பகுதி 3|KalviTv

Class 8 | English | Grammar | Prepositions of Time | Unit 3 | part 1| KalviTv

வகுப்பு 8 | தமிழ் | திருக்குறள் | இயல் 5 | பகுதி 1 | TM | KalviTv

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad