பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற அனுமதிக்கப்படாத, ஆனால் அடிப்படை விதிகளின் விதி 56(1)(c) இன் கீழ் பணியில் தக்கவைக்கப்பட்ட மற்றும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட / நீக்கப்பட்ட / ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுப்புப் பலன்களை பணமாக்குதல் - அடிப்படை விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 14, 2022

பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற அனுமதிக்கப்படாத, ஆனால் அடிப்படை விதிகளின் விதி 56(1)(c) இன் கீழ் பணியில் தக்கவைக்கப்பட்ட மற்றும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட / நீக்கப்பட்ட / ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுப்புப் பலன்களை பணமாக்குதல் - அடிப்படை விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!

பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற அனுமதிக்கப்படாத, ஆனால் அடிப்படை விதிகளின் விதி 56(1)(c) இன் கீழ் பணியில் தக்கவைக்கப்பட்ட மற்றும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட / நீக்கப்பட்ட / ராஜினாமா செய்த அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுப்புப் பலன்களை பணமாக்குதல் - அடிப்படை விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!

Tamil Translation of G.O.Ms.No.100, by Google Lens!!! Click here pdf

English version click here pdf

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad